Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) BIOSTAT PISZCZEK Spółka Jawna informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIOSTAT PISZCZEK Spółka Jawna z siedzibą w Rybniku (44-206) przy ul. Kowalczyka 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000278291, nr tel. (+48) 22 12 28 025, adres e-mail: biuro@biostat.com.pl.
  2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia.
  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

- wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera „b” RODO) – przez czas realizacji umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;

- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera „c” RODO) - przez czas realizacji umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;

- kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO) – przez okres jednego roku, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą;

- prowadzenie marketingu produktów i usług własnych – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO), przy czym zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. W tym przypadku, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną;

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Administratora działaniami oraz świadczeniem usług – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO) - przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości podjęcia działań związanych z obsługą zgłoszenia.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom trzecim, z których usług korzysta Administrator w związku z prowadzeniem platformy oraz sprzedażą produktów elektronicznych, w tym w szczególności:

- Google LLC - narzędzie marketingowe;

- PayU - platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;

- operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, firmom księgowym oraz dostawcom i serwisantom usług IT.

  1. Informujemy, iż z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Kanady.
  2. Ponadto informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do:

• dostępu do danych osobowych;

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

 

  1. Ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody (w tym zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych) w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.
  2. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
  3. W razie potrzeby uzyskania informacji związanych z ochroną danych osobowych lub w razie zamiaru skorzystania z przysługujących praw, można skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych mailowo pod adresem: iodo@biostat.com.pl, bądź pocztą tradycyjną pod adresem: BioStat Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik.