Regulamin

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej edu.biostat.com.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem  edu.biostat.com.pl
 2. Korzystając z Serwisu Klient akceptuje zasady Regulaminu. Akceptacja przez Klienta postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

§2

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług poprzez Serwis;
 2. Serwis – strona internetowa edu.biostat.com.pl, zawierająca platformę e-learningową z możliwością wykupienia Usługi, stworzona przez Usługodawcę;
 3. Usługodawca – Podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu, którym jest: BioStat PISZCZEK Spółka Jawna, ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, NIP: 6422990235, REGON: 240630086, KRS: 0000278291;

Dane teleadresowe Usługodawcy, umożliwiające Klientowi kontakt z Usługodawcą

  1. adres pocztowy: BIOSTAT PISZCZEK Spółka Jawna, ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
  2. numer telefonu i/lub faksu: (+48) 32 42 21 707
  3. adres poczty elektronicznej: szkolenia@biostat.com.pl
 1. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawna, której ustawa przyznaje zdolność prawna, korzystająca z Usługi;
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. E-kurs – materiały w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF, zamieszczone w Serwisie, do których dostęp może zostać odpłatnie bądź nieodpłatnie udostępniony Klientowi;
 5. Konto Klienta – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi;
 6. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi;
 7. Usługa – świadczona przez Usługodawce na rzecz Klienta usługa polegającą na udostępnianiu Klientowi dostępu do Serwisu zawierającego kursy w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF i Abonamentów;
 8. Okres Abonamentowy – 12 miesięcy począwszy od dnia otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia dokonania opłaty za Usługę przez Klienta;
 9. Opłata / Cena – określona przez Usługodawcę należność pieniężna za Usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, której wysokość uzależniona jest od wybranego przez Klienta okresu abonamentowego;
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 11. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
 13. Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
 14. Polityki prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych, będący integralną częścią niniejszego Regulaminu.

 

§3

Warunki zawarcia Umowy

 1. Aby uzyskać dostęp do Usługi Klient rejestruje Konto Klienta w Serwisie.
 2. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie zakończenia rejestracji Konta Klienta w Serwisie.
 3. Zakończenie rejestracji Konta Klienta w Serwisie Usługodawca potwierdza wiadomościa e-mail.
 4. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawce
 5. Rejestrując konto Klienta w Serwisie Klient będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iź w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi.

 

§4

Ceny i płatności

 1. Po utworzeniu konta Klienta w Serwisie, Klient wybiera i opłaca dostęp do Usługi zgodnie z obowiązującymi w Serwisie Cenami.
 2. Jeżeli po upływie okresu Abonamentowego Klient nie opłaci dostępu do Usługi, dostęp do Usługi zostaje zablokowany a Umowa o świadczenie Usługi rozwiązana.
 3. Ceny zamieszczone w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Płatności elektroniczne w Serwisie realizowane są za pośrednictwem dostawców zewnętrznych, tj. serwisu: PayU.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

 

§5

Prawa autorskie

Treści zamieszczone na Serwisie oraz otrzymane w ramach świadczenia Usługi przez Serwis, stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie. Zabrania się ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży, powielania i udostępniania innym osobom bez zgody autora.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci on prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą.
 2. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia przekazane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 4. Usługodawca udostępnia wzór Formularza Odstąpienia od Umowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Niewykorzystanie formularza w procesie odstąpienia od Umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny lub adres e-mail Usługodawcy przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

 

§7

Warunki świadczenia Usług

 1. Korzystanie z Serwisu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera z dostępem do sieci Internet i następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari -w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 16.11.2021 r.
 2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Klienta, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Klienta.
 3. W celu rejestracji Konta Klienta, Klient musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.
 4. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się w Serwisie.

 

§8

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usługi polegającej na udostępnianiu Klientowi dostępu do Serwisu – platformy e-learningowej zawierającej kursy w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF.
 2. Klientowi nie przysługuje prawo pobrania – zwielokrotnienia trwałego materiałów i oprogramowania znajdującego się w Serwisie, ani w pełnej postaci ani w częściach.
 3. Usługodawca umożliwi Klientowi korzystanie z usług wsparcia technicznego dla Usługi.
 4. Wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawce porad i wyjaśnień z zakresu funkcjonowania Usługi.
 5. Wsparcie techniczne udzielane jest pod adresem poczty elektronicznej szkolenia@biostat.com.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w Serwisie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Systemu celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Systemu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Klienta bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Klienta jest zagrożone - na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Klienta.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych E-kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów szkoleniowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest Usługa.

 

§9

Odpowiedzialność za wady

 1. Obowiązkiem Usługodawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad fizycznych lub prawnych.
 2. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres szkolenia@biostat.com.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: czytelne oznaczenie Klienta, pozwalające na identyfikacje w systemie, opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia, podanie wersji i nazwy przeglądarki internetowej na której występuje wskazany problem.
 5. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Usługodawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Usługodawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§10

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest Usługodawca tj. BIOSTAT PISZCZEK Spółka Jawna, ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, NIP: 6422990235, REGON: 240630086, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000278291.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Klientów do przetwarzania danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z:
  1. Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych;
  2. Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi, informowania Klientów o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach oraz w innych celach jeśli Klient wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.
 5. W ramach Umowy Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego, numer NIP.
 6. Udostępnianie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.
 7. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności i plików cookies będąca integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 8. Polityka prywatności i plików cookies udostępniana jest także w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności.

 

§11

Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Załącznik do Regulaminu nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz Odstąpienia od Umowy

 

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

(imię i nazwisko) ....................................................................

 

(ulica i nr domu / mieszkania)....................................................................

 

(kod pocztowy i miejscowość)....................................................................

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostępu do Systemu edu.biostat.com.pl

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) _____________________________________ Imię i nazwisko konsumenta (-ów) _____________________________________

Adres konsumenta (-ów) _________________________________________________

 

____________________ Podpis konsumenta (-ów)

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

 

 

Załącznik do Regulaminu nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

(imię i nazwisko) ....................................................................

 

(ulica i nr domu / mieszkania)....................................................................

 

(kod pocztowy i miejscowość)....................................................................

 

Wersja i nazwa przeglądarki internetowej na której występuje problem:....................................................................

 

Opis usterki / błędu / wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia:

....................................................................

....................................................................

....................................................................

 

______________________ Podpis konsumenta (-ów)